Winkelwagen
Hotline (0033) 0388363358

1. Site-editor

Magento-website
door Music Shop
5 Quai du General Koenig
67000 Straatsburg
Frankrijk

Telefoon. : + 33 (0)3 88 36 33 58
https://www.musique-shop.fr

Musique Shop is een SAS met een kapitaal van 37500€
RCS Straatsburg - Siret: 33158090200038 - APE: 4759B
CNIL-aangiftenummer: 1424683

2. Gebruiksvoorwaarden

De site toegankelijk via de volgende url: www.musique-shop.fr wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. Deze kunnen op elk moment en zonder kennisgeving door Musique Shop worden gewijzigd.
Musique Shop kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik van de dienst.

3. Redactiemanager

Jean-Albert Riss
Magento-website
door Music Shop
5 Quai du General Koenig
67000 Straatsburg
Frankrijk

Telefoon. : + 33 (0)3 88 36 33 58
https://www.musique-shop.fr

4. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, actie, type computer en gebruikte browser, ...).

Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Musique Shop niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Foto's zijn niet contractueel.

De hyperlinks die in het kader van deze website worden opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Musique Shop vallen.

5. Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van het bedrijf Musique Shop afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

6. Verklaring bij de CNIL

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, is de site verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).

7. Recht van toegang

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die hen persoonlijk betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar Musique Shop 5 quai du général Koenig 67000 Strasbourg of elektronisch via het contactformulier.
De verzamelde persoonlijke informatie wordt op geen enkele manier toevertrouwd aan derden, behalve voor de mogelijke goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

8. Vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt, behoudens voor de goede uitvoering van de dienst.

9. Intellectuele eigendom

Alle inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Musique Shop. logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Musique Shop. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.3335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan veroorzaken. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Ermeo Music Shop is op dezelfde manier de eigenaar van de "rechten van databaseproducenten" waarnaar wordt verwezen in Boek III, Titel IV, van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot auteursrechten en databanken. .

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site plaatsen, maar alleen naar de startpagina, toegankelijk via de volgende URL: www.musique-shop.fr, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link naar een subpagina (“deep link”) verboden, evenals het openen van deze site binnen een frame (“framing”), behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Musique Shop.

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Voor de pers zijn specifieke voorwaarden voorzien.

Bovendien vereiste de opmaak van deze site het gebruik van externe bronnen waarvoor we de rechten hebben verkregen of waarvan de gebruiksrechten open zijn: Emtheme - Magalter HTML 5 / CSS 3 Corporate Template.

 
  • Gemaakt op: 01/07/2013
  • Auteur: Riss

10. Gastheer

Hetzner
Toegewijd serverplatform
www.hetzener.com
contact@hetzner.com

11. Servicevoorwaarden

Deze site wordt aangeboden in HTML5- en CSS3-talen, voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics raden we u aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Chrome,...

12. Informatie en uitsluiting

Musique Shop zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare actualisering van haar websites. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie bij Natural-net en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. Natural-net is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

13.Koekjes

Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw browsen vast te leggen. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies.

14. Hypertekstlinks

Music Shop-websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn.

Musique Shop heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar websites. Musique SHop staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de Musique Shop-websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Musique Shop.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de Musique Shop-websites wenst op te zetten, is het aan hem om een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. Musique Shop behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

15. Onderzoek

Bovendien betekent de verwijzing naar een website om de gevraagde informatie aan te vullen op geen enkele manier dat Musique Shop enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die site.

16. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u kiest om te gebruiken niet wordt ontsierd door fouten of zelfs elementen van destructieve aard zoals virussen, trojans, enz....

17. Aansprakelijkheid

Er wordt geen enkele andere garantie verleend aan de klant, die de verplichting heeft om zijn behoeften duidelijk te formuleren en de plicht om zich te informeren. Indien de door Musique Shop verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant om eventuele controles uit te voeren op de consistentie of waarschijnlijkheid van de verkregen resultaten. Musique Shop is op geen enkele manier aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan in haar producten, waaronder een van haar internetsites.

18. Neem contact met ons op

Musique Shop staat tot uw beschikking voor al uw opmerkingen of suggesties. U kunt ons in het Frans per e-mail schrijven via het contactformulier.